Category: Bilirkişilik Hizmetleri

Bilirkişilik

Bilirkişinin Sorumluluğu Hakkında

Bilirkişinin Sorumluluğu; Bir kamu görevlisi olan bilirkişinin bu görevin ifası süresince görevin gereklerine uygun olarak hareket etmemesi halinde; bir takım hukuki, cezai ve disiplin sorumluluğu öngörülmüştür. a) Bilirkişinin Disiplin sorumluluğu:   Kanunda öngörülen şekilde...

Loading

Bilirkişilik 0

Bilirkişinin Yükümlülükleri Nelerdir?

     Bilirkişiye sağlanan hak ve yetkilere karşın onların bir takım yükümlülük altında bulunması da doğaldır. Bu yükümlülükler bilirkişilerin aynı zamanda bir kamu görevi ifa etmesinin de doğal bir sonucudur. Bilirkişilerin bu yükümlülüklerinin neler...

Loading

Bilirkişilik 0

Bilirkişinin Hak ve Yetkileri Nelerdir?

         Bilirkişinin bilirkişilik faaliyetlerini gereği gibi ifa edebilmesi için bir takım yetkilere sahip olması bir zorunluluktur. Zira, bilirkişiye bir görev yükleniyorsa bu görevle birlikte görevin gereğinin yerine getirilebilmesi için bir takım...

Loading

Bilirkişilik 0

Bilirkişinin Hukuki Statüsü nedir?

      Bilirkişilerin yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin tespit edilebilmesi için öncelikli olarak bilirkişilik faaliyeti kapsamına giren görevlerin hukuki niteliğinin tespit edilmiş olması ve daha sonra bu tespite bağlı olarak bizatihi bilirkişinin kendisinin...

Loading

Bilirkişilik 0

Bilirkişiye Başvuru Zorunlu mudur?

Bilirkişiye başvurunun zorunlu olup olmadığı konusunda; CMK’nın 63/1nci maddesi “çözümü uzmanlığı, özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına…….karar verilebilir” ifadesini kullanmaktadır. HMK md. 266’da “mahkeme, çözümü hukuk dışında özel ve...

Loading

Bilirkişilik 0

Hakem Bilirkişilik, Keşif ve Uzman Görüşü

Hakem Bilirkişilik ve Bilirkişilik kavramları:        Hakem bilirkişi, belirli bir hukuki uyuşmazlığın çözümünde maddi vakıanın veya hukuki bir olayın uyuşmazlığın tarafı olmayan üçüncü kişilerce bağlayıcı olarak belirlenmesine ilişkin bir sözleşme çerçevesinde görev...

Loading

Editor Picks